/ Elektronická aukce / Nemovitosti /

Orná půda Svatobořice-Mistřín

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Naděždy Jakubíčkové, trvale bytem V Novinách 845/8, 696 04 Svatobořice – Mistřín: Soubor je dražen pod názvem „Orná půda Svatobořice-Mistřín“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Parcela č. 870/75 o výměře 4.742 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond • Parcela č. 1994/51 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda to vše zapsáno na LV č. 907, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mistřín, obec Svatobořice – Mistřín a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“). Pozemky parc. č. 870/75 a 1994/51 Pozemek parc. č. 870/75 o výměře 4742 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a pozemek parc. č. 1994/51 o výměře 5 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – neplodná půda. Výměra pozemků činí celkem 4747 m2. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské ZO – orná půda. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 110.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 130.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.