/ Elektronická aukce / Nemovitosti

id. 1/2 rekreační objekt – chata ev. č. 62 Bystřice pod Lopeníkem

Detailní popis:

Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Martiny Navrátilové, trvale bytem Luční 4591, Zlín 760 05. Soubor je dražen pod názvem „id. 1/2 rekreační objekt – chata ev. č. 62 Bystřice pod Lopeníkem“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - id. 1/2 pozemek St. p. č. 532 o výměře 49 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Bystřice pod Lopeníkem, č. e. 62, rod. rekr Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 532 - id. 1/2 pozemek 1545/165 o výměře 312 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území to vše zapsáno na LV č. 911, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro katastrální území Bystřice pod Lopeníkem, obec Bystřice pod Lopeníkem a okres Uherské Hradiště Jedná se o původní dvojchatu ze 70. let minulého století. Předmětem dražby je pravá část při pohledu od JZ. Přízemní zděný objekt z části podsklepený se sedlovou střechou a podkrovím. Objekt nemá příslušenství a je napojen pouze na přívod NN. Kolem objektu nejsou provedeny žádné venkovní úpravy. Podle prohlášení spoluvlastníka byl objekt napojen na zdroj pitné vody - studnu na sousedním pozemku, který je však v současné době nefunkční. Rovněž problematická je také funkce stávající jímky na vyvážení. Příjezd k nemovitosti je z obecní komunikace, která však navazuje na komunikaci ve vlastnictví Slováckých vodáren, a.s. Uherské Hradiště a není ošetřen např. VB.


Cena dosažená vydražením:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.