/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

id. 27/28 RD Hořejší Kunčice

Detailní popis:

Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníků Maceček Josef, IČ: 48760293, trvale bytem: 747 55 Hořejší Kunčice - Jakartovice 68 a Macečková Marie, trvale bytem: 747 55 Hořejší Kunčice - Jakartovice 68. Soubor je dražen pod názvem „id. 27/28 RD Hořejší Kunčice“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - id. 27/28 na pozemku p. č. St. 82 o výměře 268 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Hořejší Kunčice, č. p. 68, rod. dům Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 82 - id. 27/28 na pozemku pozemek p. č. 73 o výměře 207 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond - id. 27/28 na pozemku pozemek p. č. 277 o výměře 2479 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha to vše zapsáno na LV č. 18 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, pro katastrální území Hořejší Kunčice, obec Jakartovice a okres Opava


Nejnižší podání: 450.000,- Kč

Cena dosažená vydražením:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.