/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

Spoluvlastnické podíly na lesních a zemědělských pozemcích k.ú. Micmanice, okres Znojmo“

Detailní popis:

Obec Strachotice leží asi 9 km JV od Znojma na hranici s Rakouskem. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Místní část Micmanice leží na JV okraji obce. Pozemky p.č.st. 498, p.č. 3566 a p.č. 3565 jsou ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech, pozemek p.č.st. 498 je pravděpodobně asanovaná původní bažantnice. Z hlediska SÚP pozemky určeny jako: p.č.st. 275 plochy bytové výstavby - rodinné domy p.č. 722/1 - sady, zahrady ostatní pozemky - pouze zemědělské využití Soubor je dražen pod názvem „Spoluvlastnické podíly na lesních a zemědělských pozemcích k.ú. Micmanice, okres Znojmo“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na parcele St. 498 o výměře 112 m2 – zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 533 to vše zapsáno na LV č. 606 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Micmanice, obec Strachotice a okres Znojmo. - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na parcele 3566 o výměře 1.795 m2 – lesní pozemek. Způsob využití les nebo jiný pozemek. Způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa to vše zapsáno na LV č. 225 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Micmanice, obec Strachotice a okres Znojmo. - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na parcele 3565 o výměře 18.173 m2 – orná půda. Způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 418 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Micmanice, obec Strachotice a okres Znojmo


Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Cena dosažená vydražením:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.