/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1580-EDD/24

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemkům k.ú. Morašice

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází v obci Morašice v okrese Znojmo na trase Pohořelice – Znojmo asi 20 km západně od Pohořelic. Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemkům zaps. na LV č. 469, k.ú. Morašice, obec Morašice. Pozemky vedené jako lesní s nesouvislým řídkým lesním neudržovaným porostem a pozemky ostatních ploch všechny ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech v minulosti pravděpodobně polní cesty o výměrách od cca 40 do 250 m2. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 50.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 50.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.