/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1504-DD/23

Praha – Prosek – lukrativní stavební pozemky vč. bytových domů č.p. 57 a č.p. 61

Detailní popis:

Místopis:
Město Praha leží v okrese Praha a je hlavním městem České republiky. V metropoli žije cca 1,33 miliónů obyvatel. Prosek je městská čtvrť a katastrální území Prahy 9, která sousedí s pražskými katastrálními územími na severu se Střížkovem, severozápadně s Kobylisy, na jihozápadě od Proseku se rozkládá Libeň, jihovýchodním směrem s Vysočany a severovýchodně s Letňany.
Dražené nemovité věci se nachází přímo v ulici Na Proseku, což je městská čtvrť a katastrální území Prahy 9. Katastrální výměra této místní části Prahy činí 1,69 km2. Historickým středem Proseku je dnešní ulice Na Proseku, která je nyní klidná, díky přeložení silnice do jiné trasy. V její jižní části je náves, klidná pěší zóna, a právě zde se posuzované nemovité věcí nachází. V blízkém okolí je dostupná komplexní občanská vybavenost. Stanice metra je vzdálena do 350 m, zastávka MHD do 150 m, restaurační zařízení Plzeňka u Brabců se nachází přímo před draženými nemovitými věcmi v pěší zóně, vyhlídka Emy Destinové je ve vzdálenosti jednoho kilometru, vinice s bobovou dráhou do 500 m a park Přátelství k volnočasovým aktivitám je přibližně vzdálen také do 500 m. V okolí do 500 m se dále nachází řada vzdělávacích institucí. Letiště Letňany je od dražených nemovitých věcí vzdáleno vzdušnou čarou přibližně 2,5 km. Prosek má díky své poloze velmi krátkou dojezdovou vzdálenost do centra města Prahy, v nejkratší vzdálenosti cca 8 km.

Celkový popis nemovité věci
Předmětem dražby je pozemek parc. č. 309 evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako zahrada o celkové výměře 559 m2. Pozemek zahrady je krajní, rohový o nepravidelném půdorysném tvaru, svažující se od severozápadu směrem na jihovýchod.
Pozemek parc. č. 310 evidovaný jako ostatní plocha se způsobem využití jako jiná plocha, o celkové výměře 366 m2 je téměř obdélníkového půdorysného tvaru, rovněž mírně se svažující vůči stejným světovým stranám. Obě pozemkové parcely jsou zapsány na listu vlastnictví č. 512.
Na pozemku parc. č. 311 zapsaném na listu vlastnictví č. 332 o celkové výměře 264 m2 se nachází stavba bytového domu č. p. 57 o čtyřech bytových jednotkách. Pozemek je zcela zastavěn stavbou bytového domu a půdorysně má téměř čtvercový tvar. Ze tří světových stran je obklopen výše uvedenými pozemky, zapsanými na LV č. 512.
Ze severovýchodní strany na pozemek parc. č. 308 bezprostředně navazuje pozemek parc. č. 311, zapsaný na listu vlastnictví 4316 a evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, je o celkové výměře 306 m2 obdélníkového půdorysného tvaru. Na pozemku se nachází stavba bytového domu o čtyřech bytových jednotkách.
Objekty bytových domů na předmětných parcelách na sebe navazují, jelikož již v minulosti mělo dojít k jejích odstranění na základě vydaných rozhodnutí, konkrétně Rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby vydané pod spisovou značkou S P09 038398/2016/5 a S P09 013197/2009/6 z let minulých, která vydal úřad městské části Praha 9, odborem výstavby a územního rozvoje, odbor výstavby a územního rozvoje (dále jen „OVUR“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Pozemkové parcely s bytovými domy jsou pod společným oplocením a tvoří tak jednotný funkční celek. Z tohoto pohledu byly pozemkové parcely i oceňovány. Parcely jsou s možností napojení na veškeré IS.

Přístup a příjezd k předmětným parcelám je zajištěn z veřejné komunikace s asfaltovým povrchem, a to z ulice Na vyhlídce po parc. č. 1185/7 ve vlastnictví HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 až na frekventovanou ulici Prosecká, parc. č. 1187/1 stejného vlastníka. Dále je přístup a příjezd k předmětným parcelám zajištěn přímo z ulice Na Proseku přes parc. č. 1123/10, která je součástí pěší zóny, zčásti s asfaltovým povrchem a povrchem z dlažebních kostek, kde se nachází i parkovací plocha.
Rozhodnutím OVUR pod spis. zn.: S P09 013197/2009/6 bylo dne 21. 9. 2009 povoleno odstranění obou budov, tj. č.p. 57 a č.p. 61 a rozhodnutím OVUR ze dne 13. 9. 2016 pod spis zn.: S P09 038398/2016/5 bylo nařízeno neodkladné odstranění pouze stavby – domu č.p. 57.
Odstranění staveb a bourací práce musí proběhnout v souladu s vydanou dokumentací, která je k dispozici u dražebníka a insolvenčního správce.

Vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.
Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).
Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

Pozemky se nachází v ploše OV – všeobecně smíšené:
OV - všeobecně obytné
Hlavní využití: Plochy pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.
Přípustné využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba a služby, veterinární zařízení a administrativa v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2, zařízení veřejného stravování. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, sběrny surovin, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílnou část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Dále na následujícím odkaze:
https://www.praha.eu/public/e9/6e/47/2706756_916851_Priloha_c._1_OPP_55_2018.pdf
Oddíl 7 od strany 35 – zde jsou regulativy prostorového uspořádání (kolik pater, max. přípustná plocha apod.) a rovněž výšková regulace.


Nejnižší podání: 40.000.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 42.050.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.