/ Elektronická dražba / Pohledávky / 1506-EDD/23

Pohledávky SORstav – plus s.r.o. za Jaromírem Šicnerem

Detailní popis:

Pohledávka ze smlouvy o dílo mezi Jaromírem Šicnerem a SORstav–plus s.r.o. ze dne 5.6.2006, ve znění dodatku č. 1 z 26.2.2007 a dodatku č. 2 ze 6.6.2007 ve výši 1.912.163, - Kč a zákonný úrok z prodlení ve k datu 28.1.2015 výši 675.047,27 Kč. Pohledávka je vykonatelná na dle rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 31 Cm 20/2009–272 a Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění. Pohledávka ze smlouvy o dílo mezi Jaromírem Šicnerem a SORstav–plus s.r.o. ze dne 5.6.2006, ve znění dodatku č. 1 z 26.2.2007 a dodatku č. 2 ze 6.6.2007 ve výši 993.186, - Kč a zákonný úrok z prodlení ve k datu 28.1.2015 výši 350.622,57 Kč. Pohledávka z titulu pravomocně přiznané náhrady nákladů nalézacího řízení vedeného před Městským soudem v Praze pod sp.zn. 31 Cm 20/2009 a Vrchním soudem v Praze sp.zn. 1 Cmo 363/2010 ve výši 141.172, - Kč a zákonný úrok z prodlení ve k datu 28.1.2015 výši 40.316,21 Kč. Pohledávka z titulu náhrady nákladů výkonu rozhodnutí vedeného Okresním soudem v Prachaticích pod sp.zn. 3 E 29/2011-30 ve výši 83.306, - Kč a zákonný úrok z prodlení ve k datu 28.1.2015 výši22.623,28 Kč. Pohledávka je vykonatelná dle výkonu rozhodnutí OS v Prachaticích 3 E 29/2011-30. Pohledávka z titulu smluvní pokuty ze smlouvy o dílo mezi Jaromírem Šicnerem a SORstav–plus s.r.o. ze dne 5.6.2006, ve znění dodatku č. 1 z 26.2.2007 a dodatku č. 2 ze 6.6.2007 vyčíslená jako 0,05% z fakturované částky (tj. 3.765.349, - Kč) od 29.4.2010 do 28.1.2015 ve výši 3.268.322,93 Kč. Celkem činí výše přihlášených pohledávek částku 7.486.759,26 Kč. Z toho byla insolvenčním správcem dlužníka Jaromíra Šicnera pravomocně popřena část pohledávek, a to příslušenství pohledávky ad c) ve výši 40.316,21 Kč, příslušenství pohledávky ad d) ve výši 22.623,28 Kč a část pohledávky ad e) ve výši 749.815,36 Kč, tj. byla popřena část pohledávek v úhrnné výši 812.754,85 Kč. Během insolvenčního řízení bylo na zjištěné pohledávky uhrazeno celkově 3.021.985,50 Kč. Zůstatek zjištěných neuspokojených pohledávek tak činí částku 3.652.018,91 Kč. Předmětem dražby jsou pohledávky v celkové výši 3.642.018,91 Kč. Předmětem dražby NEJSOU pohledávky ve výši 10.000, - Kč. Dlužník během přezkumného jednání všechny pohledávky popřel, což má za důsledek, že tzv. upravený seznam pohledávek po ukončení konkurzu není vykonatelným titulem. Nicméně, všechny zjištěné pohledávky byly již před zahájením insolvenčního řízení vykonatelné. Ke všem pohledávkám existuje a bude předána dokumentace, která je prokazuje a která prokazuje jejich vykonatelnost. Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace a stavu nalézacího řízení vedeného o vymožení předmětu dražby.


Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 100.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.