/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1494-EDD/23

Pozemek parc. č. 223/15, k.ú. Hradiště u Chebu

Detailní popis:

Město Cheb je významným městem regionu, je zde komplexní obč. vyb.: základní a střední školy, gymnázium, fakulta Západočeské univerzity, úplná obchodní síť, odborní lékaři, nemocnice, poliklinika, divadlo, kina, banky a spořitelny. Ve městě je plná infrastruktura. Město má vlakové nádraží, autobusový terminál a vlastní systém MHD. Dopravní napojení je po dálnici D6 do Karlových Varů, do Mar. Lázní po silnici I. třídy. Pozemek p.č. 223/15, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, výměra 268 m2. Pozemek se nachází v k.ú. Hradiště u Chebu, lokalita určená především pro průmysl, výrobu a skladování, jižně pokračují zemědělské objekty a pozemky. Parcela má tvar pravidelného trojúhelníku, rovinný charakter. Dle platného územního plánu plochy PV – veřejná prostranství. Hlavní využití je pro veřejně přístupná prostranství, s přípustným využitím pro malou architekturu a související dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezd do místa je po veřejné zpevněné komunikaci, cesta dále pokračuje do soukromého zem. areálu. K datu místního šetření pozemek využíván jako venkovní skladovací a manipulační plocha, není oplocen, je volně přístupný. Dle zápisu v KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany nemovitosti, parcela nemá evidované BPEJ. Věcná břemena a obdobná omezení nejsou v KN evidována. Z informací vyplývá, že na předmětný pozemek zasahuje stavba vedení inženýrské sítě – vodovodu. Odpovídající věcné břemeno není v KN evidováno.


Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 182.181,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.