/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1438-EDD/22

KŘIŽANOVICE 19

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází v odloučené části obce Křižanovice, cca 140 m severně od hráze vodní nádrže Křižanovice I., vpravo od silnice vedoucí z Křižanovic do Nasavrk. V katastru nemovitostí je pozemek evidovaný jako stavební parcela č. 47, katastrální území Křižanovice vedený v druhu zastavěná plocha a nádvoří (dále jen „stavební pozemek“), jeho součástí je stavba občanské vybavenosti: Křižanovice, s číslem popisným 19 (dále jen „stavba“). Stavba je zděná, umístěná ve svažitém terénu a sloužící jako dozorčí objekt u vodního díla Křižanovice I. Jedná se o stavbu pro vodní hospodářství. Na stavebním pozemku se vedle stavby nachází ještě vedlejší stavba zděné kolny (dílna) s jedním nadzemním podlažím a nízkým pultovým krovem. Část stavebního pozemku, která je nezastavěná, je užívána jako zahrada. Pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcela č. 532/7, v druhu zahrada a parcela č. 532/8 v druhu ostatní plocha, oba v katastrálním území a obci Křižanovice, jsou ve funkčním celku se stavbou a stavebním pozemkem. Přístup z veřejné komunikace je bez závad. Předmět dražby se nachází mimo záplavová území. Obec má platný územní plán, ve kterém se předmět dražby nachází v ploše TX – technická infrastruktura specifická.


Nejnižší podání: 1.900.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.900.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.