/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1458-EDD/23

Areál k.ú. Místek, ulice Hálkova, bývalá tkalcovna Lemberger

Detailní popis:

Předmětem prodeje je rozsáhlý areál zahrnující pozemky o celkové rozloze 44.945m2 s budovami. Areál prošel v roce 2022 celkovou revitalizací – demolicí a drtivá většina pozemků, je dnes připravena pro využití v rámci budoucího záměru kupujícího. V areálu se nacházejí 3 budovy – bývalá administrativa, trafostanice a komín to vše umístěno na ulici Hálkova č.p. 938, Frýdek–Místek, k.ú. Místek. Nemovitosti se nacházejí v severní části města Frýdek – Místek, cca 660 m západně od Zámeckého náměstí v městské části Frýdek a cca 1,00 km severně od náměstí Svobody v městské části Místek. Přístup do areálu je zajištěn po zpevněné veřejné komunikaci na ulici Hálkova. Do areálu jsou přivedeny tyto přípojky inženýrských sítí: vodovod, kanalizace, telefon, elektřina. Stavba č.p. 938, stavba pro výrobu a skladování, postavená na pozemku parc. č. 2219/14 – bývalá Lembergerova tkalcovna sestávala původně z pěti provozně propojených, konstrukčně odlišných částí, po provedení demolic v průběhu roku 2022 zůstaly pouze dvě historické části postavené v roce 1893. Jihovýchodní část je podsklepená stavba se dvěma nadzemními podlažími a účelově upraveným podkrovím s mansardovou střechou. V minulosti bylo 1.NP užíváno jako kuchyně a jídelna, 2.NP jako pomocné provozy tkalcovny a stavebně upravené podkroví jako administrativní zázemí. Severovýchodní část je podsklepená stavba se dvěma nadzemními podlažími. V minulosti byla užívána jako výrobní a skladovací prostory. Po ukončení výroby v roce 2009 bylo stavbu možné využívat pro skladování. Stavba bez č.p., stavba technického vybavení, postavená na pozemku parc. č. 2219/15 – trafostanice - nepodsklepená stavba se 2 NP a plochou střechou. Stavba slouží pro zásobování areálu elektrickou energií. Stavba bez č.p., stavba technického vybavení, postavená na pozemku parc. č. 2219/16 – monolitický železobetonový komín, který náležel ke kotelně centrálního zásobování areálu teplem a užitkovou vodou. Stavby byly postaveny v roce 1966. V tomto roce proběhla demolice kotelny a zůstal pouze objekt komína, na kterém jsou umístěny antény. Dle územního plánu jsou pozemky zahrnuty do plochy SX specifické určeny pro polyfunkční využití – pro občanské vybavení, sportovní zařízení, zařízení výroby a skladování a zařízení obrany a ochrany, nebo pro kombinace těchto funkcí. Část pozemku parc. č. 2220 se nachází v ploše DK – plochy dopravních koridorů. Fasády staveb, které jsou předmětem prodeje, je nový majitel povinen udržovat a stabilizovat v souladu s memorandem uzavřeným mezi navrhovatelem a městem Frýdek-Místek. V areálu jsou částečně pronajaty parkovací plochy, trafostanice a komín pro umístění antén. Fotodokumentace pořízená dronem je z období před demolicí budov, areál prošel revitalizací. Více informací naleznete ve znaleckém posudku a dražební vyhlášce.


Nejnižší podání: 94.500.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 94.500.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.