/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 323-EA/22

Stavební pozemek k.ú. Budětsko, okres Prostějov

Detailní popis:

Pozemky se nachází v obci Budětsko, která leží v Olomouckém kraji, v severozápadní části prostějovského okresu. Nejbližším městem je Konice, ležící přibližně 3 km západně od obce, od okresního města je Budětsko vzdáleno asi 25 km. K Budětsku náleží dvě osady, východním směrem ležící Slavíkov a jihozápadním Zavadilka, obě vzdálené asi 1 km. Přes obec vede hlavní silnice č. 448 z Konice do Olomouce s odbočkou na Litovel v místě zvaném U Pavlova kříže, v jižní části katastru u Zavadilky vede silnice č. 366 z Konice do Prostějova. V obci je 5 autobusových zastávek, spojení do Konice, Prostějova a Olomouce. Nejbližší vlaková zastávka je v Konici. V obci žije cca 400 obyvatel. Jedná se o pozemky o celkové výměře 3.529 m2. Pozemek parc. č. 295/2 o výměře 94 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, je veřejným prostranstvím. Pozemek parc. č. 1348/2 o výměře 297 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, je nezpevněnou polní komunikaci a pozemek parc. č. 309/2 o výměře 3.138 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, je ovocným sadem s trvalými porosty, který je z hlediska územního plánu obce evidován v zastavitelné ploše Bv – bydlení venkovské, je tedy z hlediska územního plánu zastavitelný. BV – bydlení venkovské Hlavní využití: ? pozemky pro bydlení v rodinných domech s možností nekomerčního pěstitelského a chovatelského zázemí, Přípustné využití: ? rodinné domy, ? zemědělské usedlosti s obytnou funkcí a nerušící hospodářskou činností. ? související veřejná prostranství, místní obslužné a smíšené komunikace včetně související drobné architektury, ? související technická infrastruktura, ? garáže a plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužících jen obyvatelům plochy, ? sportovní a rekreační pozemky sloužící zejména obyvatelům plochy, ? pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, ? stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru, ? sady, zahrady (včetně zahradních staveb jako skleníky a zahradní bazény). Podmíněně přípustné využití: ? pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení a služeb – pokud slouží zejména obyvatelům obce a pokud svým provozem nenarušují chráněné obytné prostředí a objemem a tvarem charakter historické venkovské zástavby. Nepřípustné využití: ? veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím, které by svými hygienickými dopady narušily obytnou pohodu okolních obytných staveb – zejména ne stavby pro průmyslovou a živočišnou výrobu, skladování, obchodní domy, bytové domy, dopravní stavby (mimo s hlavním využitím související obsluhu území a související parkování). Podmínky prostorového uspořádání (viz též F.1, bod 8 textové částí územního plánu): ? výšková hladina zástavby: max. 2 podlaží (+podkroví).


Nejnižší podání: 869.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 869.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.