/ Prodej / Nemovitosti /

Atraktivní měšťanské domy Velké náměstí č.p. 39 a č.p. 40, Kroměříž

Detailní popis:

Výstavný měšťanský dům č.p. 39 tzv. regentský, obsahující hlavní dvoupatrový trakt se sgrafitovou výzdobou, dále nižší trakt nádvorní a další obrácený do ulice Pilařovy. Hlavní průčelí má v přízemí podloubí a kamennou desku s Lichtenštejnským znakem. Objekt tzv. regentského domu prošel složitým stavebním vývojem od renesanční stavební fáze původně dvou samostatných objektů. V průběhu 17. století došlo patrně ke sjednocení objektů, jak ukazuje umístění deskové erbovní kartuše biskupa Karla z Lichtenštejnu-Kasterlkornu, knížete střední Evropy z roku 1665, nad druhou arkádou zprava.

Rozsáhlý patrový hejtmanský dům č.p. 40 zv. Syrakovský, ukončující severozápadní frontu Velkého náměstí naproti zámku. Čtyřkřídlý objekt, vzniklý v 17. století propojením dvojice starších domů, se bočními fasádami obrací do ulice Pilařovy a Sněmovního náměstí. Objekt tzv. Vrchnostenského domu byl podle dochovaných pramenů v první polovině 17. století v rukou Palinků ze Štěchovic, od roku 1669 pak v držení olomouckých biskupů. Obě dříve samostatné stavební parcely byly sloučeny a přestavěny patrně kolem pol. 16. století. Výrazná stavební úprava následovala ve druhé polovině 17. století, kolem roku 1687, jak udává letopočet na segmentově klenutém portálku v průjezdu. Dům sloužil k ubytování různých úředníků biskupského dvora s patrnou drobnější dispoziční výstavbou obytných jednotek.

Památková hodnota
Dům č.p. 39 patří svou dispozicí i průčelní fasádou k nejlépe dochovaným historickým domům v Kroměříži. Dům si uchoval původní vrcholnou a pozdně renesanční přízemní dispozici zejména předního křídla do náměstí s kvalitními místy datovanými prvky kamenických ostění, většinou však z období stavebních úprav mezi lety 1652 – 1667. Pravé křídlo a zadní trakt do ulice Pilařovy jsou vesměs až raně a vrcholně barokní novostavby. Významnou uměleckou kvalitou vyniká dochovaná raně renesanční fasáda původně pravého domu.

Pohledově levá polovina domu č.p. 40 od průjezdu si podržela pozdně renesanční členění vnitřní dispozice s mázhausem v přední části a komorou v zadní části. Hodnota objektu spočívá v kontinuálním stavebním vývoji s uplatněním použitých materiálů s dochovanými soubory kamenických prvků ostění, portálů a okenních šambrán, erbovní desky biskupa Karla z Lichtenštejna a Kastelkorna při zachování půdorysu.

Lokalita
Objekty jsou situovány v historickém centru města Kroměříž na Velkém náměstí č.p. 39 a č.p. 40 v sousedství Arcibiskupského zámku postaveného ve slohu raného baroka a k němu přiléhající Podzámecké zahrady. Společně s Květnou zahradou se jedná o nejvýznamnější památky Kroměříže a patří ke klenotům Moravy. Celý komplex byl zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V bezprostředním okolí se nachází velké množství kulturních památek a veškerá občanská vybavenost. Město Kroměříž se nachází asi 20 km severozápadně od města Zlín a asi 225 km východně od Prahy.

Stavba je součástí parc. č. St. 265 o celkové výměře 1459 m2, v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Původní zástavba je pravděpodobně z 15. století, objekt cca z konce 17. století, byl postupně dostavován a upravován. Poslední přestavby proběhly asi v 60. letech minulého století, kdy byly v objektu směrem k náměstí zřízeny kancelářské a prodejní prostory, ostatní části byly upraveny na byty ve správě tehdejšího OPBH. V současnosti jsou prostory objektu užívány ke stejným účelům, část bytů je prázdná, prostory v I. NP slouží jako kanceláře dvěma spolkům.

Měšťanský dům tzv. regentský, Velké náměstí č.p. 39, Kroměříž
Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, sedlovou střechou a půdním prostorem.

Po pravé straně vstupní příčné chodby společné prostory využívané charitní organizací a Českou unií neslyšících. Po levé straně chodby schodiště do nadzemních podlaží, dále volné kanceláře muzea v a vstup do I. PP. Ve dvoře po pravé straně prostory charity a venkovní schodiště do II. NP dvorní části. Ve II. NP a III. NP uličního traktu jsou samostatné bytové jednotky stejně jako po obou stranách II. NP dvorního traktu.

Součástí objektu jsou pouze zpevněné plochy ve dvoře a přípojky inženýrských sítí. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, město Kroměříž má kompletní infrastrukturu.

Užitná plocha: 2400 m2

Hejtmanský dům zv. Syrakovský, Velké náměstí č.p. 40, Kroměříž
Jedná se o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, sedlovou střechou a půdním prostorem. Vstup z náměstí přes podloubí do příčné chodby průchozí do dvora. Ve dvoře dvoupodlažní dvorní trakt.

Po pravé straně vstupní příčné chodby pronajaté prostory využívané mysliveckým spolkem. Po levé straně chodby volné kanceláře, vstup do I. PP a v zadní části veřejné WC. Ve dvoře po pravé straně prostory využívané vegetariánskou restaurací a venkovní schodiště do II. NP dvorní části. V zadním dvorním traktu v I. NP jsou dvě bytové jednotky.

Ve II. NP uličního traktu 4 samostatné bytové jednotky a schodiště do půdního prostoru, ve II. NP dvorního traktu 3 samostatné bytové jednotky.

Součástí objektu jsou pouze zpevněné plochy ve dvoře a přípojky inženýrských sítí. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, město Kroměříž má kompletní infrastrukturu.

Užitná plocha: 1 970 m2


Navrhovatel:


Místo konání:

Důležité Informace:

Evidenční číslo:


Datum konání: 14. června 2024 11:00

Nejnižší podání: 59.000.000,- Kč

Minimální příhoz: 50.000,- Kč

Dražební jistota: 6.900.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.