/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1422-EDD/22

Stavby a pozemky k.ú. Spolí a Větřní, Český Krumlov a most přes řeku Vltavu

Detailní popis:

Soubor věcí nemovitých je dražen pod názvem „Stavby a pozemky k.ú. Spolí a Větřní, Český Krumlov a most přes řeku Vltavu“ a je tvořen těmito nemovitostmi: (i) soubor pozemků z majetkové podstaty JIP-Papírny Větřní a.s. ? pozemek parc. č. 1629/2 o evidované výměře 6.591 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha ? pozemek parc. č. 1629/3 o evidované výměře 1.814 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 95, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, k.ú. Spolí, obec Přídolí, okres Český Krumlov, ? pozemek parc. č. 1867/13 doposud nezapsaný v KN oddělený GP č. 1145-4/2020 z pozemku parc. č. 1867 o celkové evidované výměře 12.003 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, zaps. na listu vlastnictví č. 3, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, k.ú. Větřní, obec Větřní, okres Český Krumlov. (ii) stavba mostu pro pozemní komunikaci přes řeku Vltavu na pozemcích parc. č. 1857/1, k.ú. Větřní, obec Větřní a parc. č. 1347/22, k.ú. Český Krumlov, obec Český Krumlov, stavba nezaps. v katastru nemovitostí z majetkové podstaty JIP-Papírny Větřní a.s. (dále samostatně také jen „Most“) (iii) stavby – nádrž, zpevněné plochy, oplocení, úpravna a neutralizační stanice z majetku ENE20 a.s. a) ? pozemek parc. č. St. 124 o evidované výměře 275 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 124 ? pozemek parc. č. St. 125 o evidované výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 125 vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 363, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, k.ú. Spolí, obec Přídolí, okres Český Krumlov, b) ? zpevněný povrch nacházející se na pozemcích parc. č. 1629/2 (LV 95, k.ú. Spolí), parc. č. 1629/13 (LV 331, k.ú. Spolí), parc. č. 1598/9 (LV 10, k.ú. Spolí), parc. č. 1711/1 (LV 10, k.ú. Spolí), parc. č. 1629/3 (LV 95, k.ú. Spolí), parc. č. 1347/6 (LV 10001, k.ú. Český Krumlov), ? oplocení pozemku parc. č. 1629/3 (LV 95, k.ú. Spolí) a parc. č. 1347/6 (LV 10001, k.ú. Český Krumlov), ? nádrž na H2SO4 na pozemku parc. č. 1629/3, (LV 95 k.ú. Spolí) (soubor věcí nemovitých pod položkami i) až iii) společně dále jen „předmět dražby“). 2. Celkový popis předmětu dražby i) Městys Přídolí se nachází cca 8 km jižně od Českého Krumlova a je místem pro příjemné rezidenční bydlení s dobrou dostupností do ČK. Občanská vybavenost v místě je dobrá – škola, školka, obchod, restaurace, dopravní dostupnost je dobrá zejména do ČK (ČSAD) a osobní automobilovou dopravou. Oceňované nemovitosti se nacházejí u řeky Vltavy a byly technickou součástí papíren ve Větřní – nacházejí se přímo na pravém břehu Vltavy v severní okrajové části za intravilánem obce Větřní. Jedná se o pozemky p.č. 1629/2, p.č. 1629/3, které tvoří funkční celek s objekty úpravny vody a neutralizační stanice a funkční celek areálu výrobny ekopaliv, dále pozemek p.č. 1867/13 ostatní plocha/manipulační plocha oddělený GP č. 1145-4/2020 z pozemku p.č. 1867 k.ú. Větřní navazující proti proudu Vltavy na pozemky p.č. 1629/2 a p.č. 1629/3. Pozemky se nacházejí přímo u pravého břehu Vltavy v průmyslové části, která je tvořena částečně k.ú. Spolí a k.ú. Větřní. Pozemky zároveň slouží jako obslužné komunikace areálu a jsou z velké části zpevněny živičnou obrusnou vrstvou, která je předmětem této dražby. Lokalita je v zátopové zóně. Pozemek p.č. 1629/3 je právně přístupný z veřejné komunikace, pozemky p.č. 1629/2 a p.č. 1867/13 jsou přístupné přes most, který je součástí této dražby. Pod pozemky se nachází odtoková štola odpadních vod. Tato stavba má vliv na případné stavební využití pozemku, zejména u pozemku p.č. 1867/13 který protíná v jeho severozápadní části - zohledněno v ceně nemovitosti. ii) Věc nemovitá - most - přemosťuje řeku Vltavu v prostoru mezi severní okrajovou částí průmyslové zástavby Města Větřní, která se nachází na levém břehu řeky, a průmyslovou zástavbou v katastrálním území Spolí, která se nachází na pravém břehu řeky a je přitom vzdálená od zástavby vlastního sídla Spolí. Most převádí pozemní komunikaci přes řeku Vltavu. Na levém břehu je - převáděná - pozemní komunikace na pozemku parcelní číslo 1372/1 ve vlastnictví JIP - Papírny Větřní, a.s. Na pravém břehu je - převáděná - pozemní komunikace na pozemku parcelní číslo 1629/2 ve vlastnictví JIP - Papírny Větřní, a.s., který je předmětem dražby. Tyto k mostu přiléhající pozemní komunikace nejsou v uzavřeném areálu. Ve velmi malé vzdálenosti od mostu se pozemní komunikace na levém břehu napojuje na silnici číslo II/160. U vjezdu na most jsou z obou stran osazeny tabule s nápisem „Vstup zakázán; soukromý pozemek; přejezd přes most pouze se souhlasem JIP - Papírny Větřní a.s.“. Ovšem, jak již bylo zmíněno výše, k mostu přiléhající pozemní komunikace nejsou uvnitř uzavřeného areálu a naopak pozemky na pravé straně řeky jsou předmětem převodu v rámci této dražby. Most má dvě pole. Nosnou konstrukci tvoří zmonolitněné žaluziové desky z předpjatých typových železobetonových nosníků, prostě uložené vždy na vnitřním pilíři a krajní opěře. Dilatace jsou nad opěrami. Pilíř i opěry jsou betonové. Na mostě je živičná vozovka. Na protivodní straně je svodidlové zábradlí. Na povodní straně je chodník a ocelové zábradlí. Na pilíři a opěře jsou sloupy pro osvětlení, osvětlení však není funkční. Levá opěra je chráněná stěnou ze štětovnic (larseny). Pravá opěra je při normální hladině vody oddělena od vody záhozem. Dle podkladů byl most dán do užívání v roce 1992. Na mostě se projevují vlivy oprav spojené s jeho stářím. Zejména na povodní straně je patrné stékání vody zpod římsy po povrchu krajního nosníku a dále po pilíři a opěrách; a s tím spojené výluhy a inkrustace. Místy je patrná koroze zřejmě nevhodně umístěné výztuže nosníků (s nedostatečným krytím), jsou zde patrná místa s narušením hmoty nosníků. Patrné jsou poruchy povrchu vozovky zejména v okolí dilatačních závěrů, koroze zábradlí, svodidel a oplechování dilatačních závěrů. Na povrchu vozovky jsou místa, kde zjevně dlouhodobě stojí voda - zejména u chodníku na povodní straně. Dilatační mezery jsou silně znečištěny. Dle kopie zprávy číslo 51/2019 ze dne 18. 3. 2019, od Znaleckého ústavu Stavexis, s.r.o. se na mostě vyskytuje zatékání do krajních nosníků z oblasti mostních říms, koroze výztuže vznik výkvětů; koroze oplechování mostních závěrů; nevhodná výplň dilatace v místě mostních závěrů; koroze nevhodně uložené výztuže mostních nosníků; povrchová degradace betonu mostních opěr a pilíře. Většina prutů výztužné oceli s dostatečnou krycí tloušťkou betonu se nachází v zóně mimo zkarbonatovanou vrstvu betonu. Beton v okolí předpínacích výztuží se majoritně nachází v první etapě karbonizace, lokálně pak ve druhé etapě, když mechanické vlastnosti betonu v těchto etapách dosud neklesají a alkalita je v obou etapách stále dostatečná pro pasivaci výztuže proti korozi. Nehrozí bezprostřední koroze výztuže ani pro obsah chloridů. Doporučuje se oprava dilatačních spár, oprava mostních závěrů, sanace železobetonových konstrukcí mostu včetně aplikace bariérové ochrany konstrukce z důvodu zastavení postupující karbonatace betonu a sanace zatékání v místě říms. iii) Místopis Městys Přídolí se nachází cca 8 km jižně od Českého Krumlova a je místem pro příjemné rezidenční bydlení s dobrou dostupností do ČK. Občanská vybavenost v místě je dobrá - škola, školka, obchod, restaurace, dopravní dostupnost je dobrá zejména do ČK (ČSAD) a osobní automobilovou dopravou. Oceňované nemovitosti se nacházejí u řeky Vltavy a byly technickou součástí papíren ve Větřní - nacházejí se přímo na pravém břehu Vltavy v severní okrajové části za intravilánem obce Větřní. a) Jedná se o dva samostatně stojící objekty, které byly využívány jako úpravna průmyslových vod a tzv. neutralizační stanice. Stavby pocházejí odhadem z 80.-tých let min. století. Menší ze staveb - úpravna vody je stavba čtvercového půdorysu vysoké 6,5m. Stavba je osazená ocelovými vraty a dle informací získané zástupcem vlastníka jsou uvnitř instalované dráhy portálového jeřábu. Stavba nemá v celé výšce žádné patro, jedná se tak o nepředělený prostor v celém objemu stavby. Střecha je plochá, k pozinkovanými klempířskými konstrukcemi. Stavba byla napojena na el. z areálu papíren - ke dni ocenění nefunkční. Stavba byla technologicky propojená s „tunelem“, jímž se vypouštěly odpadní vody z papíren (případné existující části technologických zařízení nejsou předmětem tohoto ocenění). Do objektu úpravny vody nebyl umožněn přístup. Objekt jeví známky zanedbané údržby, vše je v původním stavu bez údržby či případných rekonstrukcí. Druhým objektem je zděný objekt neutralizační stanice, který se nachází cca 5m jihozápadně od objektu úpravny vody. Jedná se o objekt, který sloužil k technologické úpravě vápna zřejmě v mlýnici, jejíž technologie již v objektu nejsou. Stavba je zděná s jedním pp a věží se světlou výškou 10m, kde se nacházely technologie, dále se v objektu nacházelo sociální a administrativní zázemí. Ke dni ocenění již nefunkční, interiéry víceméně „vybydlené“, za hranicí své životnosti. Schodiště do 1. pp je z ocelové konstrukce, střecha je plochá s povlakovou krytinou. Ke dni ocenění nejsou objekty připojené na žádné IS. Objekty nesou známky značného morálního opotřebení a již dlouhou dobu nesloží svému účelu. Stavby chátrají a jsou poškozené vandaly - zcizení některých částí zejména ocelových konstrukcí. b) Jedná se o zpevněné plochy u bývalé úpravny vody a neutralizační stanice, které tvořili přístupové a manipulační plochy, jedná se o plochy z prefabrikovaných železobetonových panelů prolitých živičnou směsí. Zpevněné plochy jsou dle odhadu a dostupných informací stáří cca 40 let a tomu odpovídá i jejich technický stav a opotřebení. Dále je součástí ocenění oplocení úpravny vody a neutralizační stanice. Oplocení je ocelové drátové na ocelové sloupky v betonových patkách se dvěmi ocelovými branami - ocelové rámy vyplněné pletivem stáří cca 40 let v původním stavu bez údržby na hranici své životnosti. Dále je předmětem ocenění ocelová svařovaná nádrž o objemu 20 m3, která sloužila jako zásobník na H2SO4 k úpravě ph odpadních vod. Nádrž neslouží svému účelu cca 20 let. Nádrž byla vyrobena firmou KPS Moravské Budějovice.


Nejnižší podání: 14.600.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 14.600.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.