/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1402-EODD/22

Podíl na pozemcích, k.ú. Horní Moštěnice a k.ú. Lověšice u Přerova

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužnice Jany Heroutové.

Soubor je dražen pod názvem „Podíl na pozemcích, k.ú. Horní Moštěnice a k.ú. Lověšice u Přerova“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

LV 905: spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. č. 1185/48 o výměře 8 059 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělská půdní fond zapsán na LV č. 905 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Horní Moštěnice, obec Horní Moštěnice a okres Přerov

LV 316: spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 na pozemku parc. č. 278/24 o výměře 4 658 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond zapsán na LV č. 316 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Lověšice u Přerova, obec a okres Přerov (dále jen „předmět dražby“).

LV č. 905: jedná se o rovinatý, neoplocený pozemek, užívaný jako zemědělská půda. Nachází se západně od středu obce Horní Moštěnice. Podle územního plánu je plánované využití jako NSpzv – plochy smíšené nezastavěného území, přírodní, zemědělské, vodohospodářské. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Předmětem dražby je pouze podíl o velikosti id. 1/8.

LV č. 316: Jedná se o rovinatý, neoplocený pozemek, využívaný jako zemědělská půda. Nachází se na jižním okraji katastru. Podle územního plánu je plánované využití jako plochy zemědělské. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Předmětem dražby je pouze podíl o velikosti id. 1/16.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 22.828,- Kč

Cena dosažená vydražením: 33.328, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.