/ Elektronická dražba / Pohledávky / 1371-EODD/22

Pohledávky dlužníka Centrogaráže Slovany s.r.o.

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby jsou čtyři pohledávky dlužníka Centrogaráže Slovany s.r.o. za jeho dlužníky: ? Betuga Benefit s.r.o., IČ: 03672930, se sídlem: ul. 5. května 648, 339 01 Klatovy IV, vzniklá na základě: - nezaplacené pachtovné resp. jeho část od 1.2.2015 do 31.5.2016 dle smlouvy o pachtu ze dne 9.1.2015 ve výši 5.020.920,48,- Kč s příslušenstvím: zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 5.020.920,48,- Kč od 1.1.2017 do zaplacení. ? NITRAGOL CAPITAL GROUP s.r.o., se sídlem: Čs. legií 118, 339 01 Klatovy I, IČ: 02356040, vzniklá na základě: - náklady řízení dle bodu II. výroku rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6.2.2020, č. j. 52 ICm 3534/2019-15 ve výši 8.228,- Kč. ? Flipchart s.r.o., IČ: 29114322, se sídlem: Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, vzniklá na základě: - náklady řízení dle bodu II. výroku rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6.2.2020, č. j. 52 ICm 3534/2019-15 ve výši 8.228,- Kč. ? Betuga Benefit s.r.o., IČ: 03672930, se sídlem: ul. 5. května 648, 339 01 Klatovy IV, vzniklá na základě: - bezdůvodné obohacení spočívající v užívání nemovitých věcí zapsaných výše pod položkami poř. č. 1 až č. 4 bez právního důvodu za období od 17.3.2020 (včetně) do 22.11.2020 (včetně) ve výši 2.259.324.21,- Kč Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží. Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu elektronické dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).


Nejnižší podání: 30.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 30.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.