/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1255-EDD/21

Id. 1/2 na pozemku parc. č. 1090/1, k.ú. Třebenice

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. 1090/1 o celkové výměře 2417 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond. Poloha pozemku je v ul. Loucká a je užíván jako zahrada, je oplocený. Na pozemku je několik ovocných stromů a torzo stavby. Dále je na pozemku mobilheim, který není pevně spojený se zemí a není součástí pozemku. Tvar pozemku je trojúhelníkový a jeho severozápadní část je zarostlá náletem a není využívána. Pozemek je mírně svažitý k severu a orientace je severní. Přístup je z nezpevněné komunikace z jihu. U severní hranice pozemku je přípojné místo elektro, neužívané. V jižní komunikaci je pravděpodobně vedení vodovodu a kanalizace. Poloha pozemku je uvnitř zastavěného území města dle územního plánu. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 65.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 88.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.