/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích, k.ú. Lanžhot

Detailní popis:

Soubor věcí nemovitých je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích, k.ú. Lanžhot “ a je tvořen těmito nemovitostmi: LV č. 101: - spoluvlastnický podíl o velikosti id. ? na pozemku parc. č. 2322 o výměře 1 003 m2 - spoluvlastnický podíl o velikosti id. ? na pozemku parc. č. 2323 o výměře 1 634 m2 zapsáno na LV č. 101 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území Lanžhot a obec Lanžhot LV č. 27: - spoluvlastnický podíl o velikosti id. ? na pozemku parc. č. 3045 o výměře 4 602 m2 zapsáno na LV č. 101 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území Lanžhot a obec Lanžhot. Pozemky PK 2322 a PK 2323 leží vedle sebe, nacházejí se v jižní části k. ú. Lanžhot, cca 1,3 km od centra Lanžhot a necelý 1 km od zastavěné části. Leží v těsné blízkosti vodní plochy, mokřadu, zvaného Výkop. V současné době nejsou přístupné, jsou součástí půdního bloku, který obhospodařuje zdejší zemědělské družstvo. Jedná se tedy o zemědělsky využívanou půdu. Platný územní plán nepočítá s jiným využitím. Pozemek PK 3045 se nachází v jihovýchodní části k. ú. Lanžhot, cca 1,0 km od centra obce a asi 0,5 km od zastavěné části. Nevede k němu přístupová cesta. Je součástí půdního bloku, obhospodařovaného zdejším zemědělským družstvem. Jedná se rovněž o zemědělsky využívanou půdu. Platný územní plán nepočítá s jiným využitím. Území pod Lanžhotem mezi řekami Moravou, Dyjí a Kyjovkou, kde se nacházejí i všechny tři výše uvedené pozemky, je aktivní záplavovým územím řeky Moravy. Na katastru města probíhá komplexní pozemková úprava. Tato akce je velmi náročná na objem půdy, který bude zapotřebí při vytváření přístupových cest, remízků, mokřadů, biotopů či větrolamů. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 80.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 80.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.