/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1268-DN/21

Pozemek p.č. 461/5, k.ú. Kotovice

Detailní popis:

Pozemek parc. č. 461/5 o výměře 1 993 m2 vedený jako trvalý travní porost. V obci minimální občanská vybavenost, místní infrastrukturu tvoří veřejný vodovod a dešťová kanalizace.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby se draží, jak stojí a leží.


Nejnižší podání: 40.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 690.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.