/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Pozemek parc. č. 3301/11, k.ú. Zubří

Detailní popis:

Dražený pozemek p.č. 3301/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a užíván jako pastvina. Nachází se v lokalitě „Čertoryje” na severním okraji obce, je situován v mírně sklonitém terénu cca 130 metrů jižně od okrajové zastavěné části obce Zubří, v zemědělském honu. Pozemek je nepravidelného obdélníkového tvaru a je užíván k zemědělským účelům. Na pozemku nejsou žádné stavby, venkovní úpravy ani trvalé porosty. Dle platného územního plánu obce Zubří je oceňovaný pozemek situován v plochách zemědělských. V místě není možnost napojení na žádné inženýrské sítě. Právní přístup je zajištěn z nezpevněné veřejné komunikace. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 70.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 231.699,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.