/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Objekt občanské vybavenosti Chomutov

Detailní popis:

Budova občanské vybavenosti ul. Beethovenova č.p. 5689 postavená na pozemku p.č. 4071/50 byla vybudována na základě stavebního povolení na stavbu „Ubytovna KORD u nemocnice v Chomutově“ vydaného dne 20.11.1979 /č.j.: Výst/1306/79/Pe/Kuč). Vlastní budova č.p. 5689 je podélným směrem orientována přibližně od severu k jihu, vystup budovy je v přízemí jedním vchodem z východní strany objektu. Budova je napojena na stávající vodovodní řád procházející celým areálem. Splaškové a dešťové vody jsou též svedeny do veřejné kanalizace v areálu, přípojka elektro je provedena z kabelové trasy vedoucí podél objektu. Nosná ocelová konstrukce systému KORD je ocelový skelet, tvořený uzavřenými sloupy, vodorovnou konstrukcí s plnostěnnými a příhradovými nosníky a obvodovým pláštěm na konzolách. Objekt byl realizován až do výše tří nadzemních podlaží. Jedná se o budovu využitelnou ke komerčním účelům. Původně sloužila jako ubytovna pro dělníky při výstavbě areálu nemocnice, po ukončení výstavby byly provedeny stavební úpravy a dispoziční změny uvnitř budovy a budova sloužila k administrativním účelům (kanceláře). Od roku 2002 byla budova užívána pro služby a administrativu mj. PČR a Statutární město Chomutov, částečně též pro skladování. V současné době budova není využívána. Na dražený objekt bylo vydáno v 12/2018 stavební povolení na rekonstrukci – stavební úpravy administrativní budovy za účelem zřízení ubytovacího zařízení. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném tímto oznámením o konání opakované dražby. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 3.900.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 3.900.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.