/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Pozemky k.ú. Březiněves, Praha

Detailní popis:

Předmětem dražby je níže specifikovaný soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství: - pozemek p.č. 282/6 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek p.č. 437/9 o výměře 193 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek p.č. 438/20 o výměře 11283 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, to vše zapsáno na LV č. 477 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Březiněves, obec Praha a okres Hlavní město Praha.


Nejnižší podání: 19.000.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 19.000.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.