PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl RD Micmanice č.p. 256, vč. přilehlých pozemků

Detailní popis:

Obec Strachotice leží asi 9 km JV od Znojma na hranici s Rakouskem. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Místní část Micmanice leží na JV okraji obce. Rodinný dům s pozemkem zapsaný na LV č. 637 na JV okraji místní části v sousedství FVE. Rodinný dům na LV 637 ve velmi špatném stavebně technickém stavu vhodný pouze k asanaci. Soubor je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na RD Micmanice č.p. 256, vč. přilehlých pozemků, k.ú. Micmanice, okres Znojmo“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na parcele St. 279 o výměře 718 m2 – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Micmanice, č.p. 256, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 279 - Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/9 na parcele 722/1 o výměře 4.101 m2 – orná půda. Způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 637 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Micmanice, obec Strachotice a okres Znojmo


Navrhovatel: Insolvency Project v.o.s.


Místo konání:
v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01

Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.