PŘIPRAVOVANÁ POLOŽKA / Pohledávky / 1278-EODD/21

Pohledávky dlužníka SATREZIDENC, spol. s.r.o.

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby jsou tyto dvě pohledávky dlužníka SATREZIDENC, spol. s.r.o. za jeho dlužníky: Předmětem elektronické dražby jsou tyto dvě pohledávky dlužníka SATREZIDENC, spol. s.r.o. za jeho dlužníky: 1)Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, IČO: 70937613, se sídlem: Gagarinova 1039, 349 01 Stříbro, ve výši 1 706 293,14 Kč, vniklá na základě: i) smlouvy o dílo – budova C ze dne 21. 2. 2018, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem Revitalizace hygienického zázemí v Základní škole Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, část 2 – budova C, když se jedná o neuhrazenou část ceny za dílo a související práce podle Smlouvy o dílo C ve výši 1,248.603,47Kč bez DPH, tj. 1,510.810,20Kč vč. DPH a ii) smlouvy o dílo – budova B ze dne 21.8.2018, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem Revitalizace hygienického zázemí v Základní škole Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, část 1 – budova B, když se jedná o neuhrazenou část ceny za dílo a související práce podle Smlouvy o dílo B ve výši 161.556,15Kč bez DPH, tj. 195.482,94Kč vč. DPH – obě výše ad i) a ii) uvedené pohledávky jsou vymáhány v řízení vedeném u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 3 C 251/2020; 2) Miroslavem Holubem, nar.: 5.2.1983, bytem: Osadní 669, 357 35 Chodov, ve výši 32 000,-Kč, vzniklá na základě rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28.3.2019, č.j. 4 T 11 2019-145 a vymáhaná v exekuci prováděné Mgr. Pavlem Pajerem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Tachov pod sp. zn. 141 EX 00070/20, Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.


Místo konání: https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/aktualni-elektronicke-drazby/286

Důležité Informace:

Evidenční číslo: 1278-EODD/21


Připravovaný datum konání: 16. prosince 2021 11:00

Nejnižší podání: 350.000,- Kč

Minimální příhoz: 2.000,- Kč

Dražební jistota: 100.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.